Частен
професионален колеж
"София"
/ЦПО
За нас  Обучение  Прием   Актуална информация  Структура  Контакт 

ЧПК/ЦПО

Нашата мисия

Нашата история

Образователни принципи и ценности

Цели и задачи

Защо нас

Международно сътрудничество и партньорство

Научно-изследователска дейност

Система за оценяване и поддържане накачеството

Признание и акредитация

Библиотека

Местоположение

Библиотека


Библиотеката е обслужващо звено за обработване,съхраняване и предоставяне за ползване на информационни източници,които постъпват в него,съобразно профила на изучаваните специалности.
Целите на библиотеката произтичат от образователните приоритети и са съгласувани със стратегията за развитие като съдействат за професионалната,интелектуалната и културната подготовка на обучаемите и подпомагат тяхната съвременна работа.
В процес на изграждане е електронен еквивалент на библиотеката.

ВХОД КЪМ БИБЛИОТЕКАТА