Частен
професионален колеж
"София"
За нас Обучение Прием  Актуална информация Структура Контакт 

Цели и задачи

Нашата мисия

Нашата история

Образователни принципи и ценности

Цели и задачи

Защо нас

Международно сътрудничество и партньорство

Научно-изследователска дейност

Система за оценяване и поддържане накачеството

Признание и акредитация

Библиотека

Местоположение

Цели и задачи


 • Утвърждаване и развитие като авторитетна обучаваща организация в областта на професионалното образование и обучение.
 • Реализиране на национални и международни партньорски обучаващи програми.
 • Разширяване на възможностите за трудова и професионална реализация на националния и европейски пазар на труда.
Организираме и провеждаме професионално обучение на български граждани и чужденци, съобразно личните интереси и възможности за овладяване на част от професия или за придобиване на степен на професионална квалификация, за реализация в икономиката и другите сфери на обществения живот и задоволяване потребностите от квалифицирана работна сила, конкуретноспособна на пазара на труда. За постигане на поставените цели:
 • правим проучвания на нуждите на пазара на труда;
 • привеждаме учебните планове и програми в съответствие с ДОИ и нуждите от специалисти;
 • използуваме в обучението преподаватели с висока квалификация и професионален опит;
 • развиваме библиотека в помощ на обучението със съвременни и актуални издания;
 • осигуряваме непрекъсната възможност на обучаемите да ползуват ИНТЕРНЕТ;
 • поддържаме и развиваме съвременна учебно-материална база;
 • активно участваме в мероприятия и форуми по професионалното образование и обучение.