Частен
професионален колеж
"София"
/ЦПО
За нас Обучение Прием  Актуална информация Структура Контакт 

ЧПК/ЦПО

Нашата мисия

Нашата история

Образователни принципи и ценности

Цели и задачи

Защо нас

Международно сътрудничество и партньорство

Научно-изследователска дейност

Система за оценяване и поддържане накачеството

Признание и акредитация

Библиотека

Местоположение

Система за оценяване и поддържане накачеството


Системата за управление на качеството е структурирана и цялостно логически обвързана с планирането както в дългосрочен, така и в средносрочен и краткосрочен план.
Изградената действаща система за качество е основният инструмент за постигане на качествено обучение.
Обхватът на системата за качество е:
 • Обучение по специалности и професионални направления;
 • Обучение за повишаване на квалификацията;
Целенасочено създаваме принципи,които определят разработването и предоставянето на програми от определения обхват. Тези принципи се съпътстват от процедури,което гарантира,че механизмите на системата за качество са ефективно приложени за всяка специалност и дисциплина.
Основните принципи са:
 • програмите се планират и разработват в съответствие с очакваните обучителни резултати и потребности на обучаемия и съобразно мисията и основните ни приоритети;
 • участниците /обучаемите/ в програмите се планира да получават услуга и подръжка,която изцяло е интегрирана/неразделна част/ от системата за качество на обучителната услуга;
 • планът за развитие на информационната инфраструктура от всички нива поддържа цялостната ни система;
 • всяка програма използва квалифициран преподавателски състав свързан пряко със системата за подръжка на обучаемите;
 • програмите осигуряват възможности за взаимодействие и ефективен достъп до обучителни ресурси.
Основен елемент на системата за качество е частта включваща разработените процедури по преглед от ръководството,чрез които системно се проверява адекватността,пригодността и ефективността на внедрената система за управление на качеството по отношение на резултатите.
Ръководството планирано предприема действия по следните направления:
 • вътрешен одит на образователната,изследователската и управленската дейност;
 • преглед на политиката по качеството и целите по качеството;
 • състояние на документацията от системата по качество и нейната адекватност по отношение на националните и международни стандарти,както и констатации по нейната актуалност;
 • информация за проведените вътрешни одити, самооценка и необходимите коригиращи действия, вкл. предложения за превантивни действия;
 • анализ на сигналите,мненията и препоръките на обучаеми и преподаватели;
 • състояние на дейността по осигуряване на учебния процес;
 • състояние на квалификацията на преподавателския и административен състав и необходимост от допълнително обучение;
 • информация и необходими действия по лицензионния режим.