Частен
професионален колеж
"София"
/ЦПО
За нас  Обучение  Прием   Актуална информация  Структура  Контакт 

ЧПК/ЦПО

Нашата мисия

Нашата история

Образователни принципи и ценности

Цели и задачи

Защо ЕАЦПО

Международно сътрудничество и партньорство

Научно-изследователска дейност

Система за оценяване и поддържане накачеството

Признание и акредитация

Библиотека

Местоположение

Признание и акредитация


Министерството на образованието и науката на основание чл.11,ал.3 от Закона за народната просвета,във връзка с чл.18,ал.2,т.1 от Правилника за за прилагане на ЗНП и чл.17 от Наредба № 7/25.06.2001г. издаде заповед № РД – 14-35 /27.04.2006год.;№ РД - 14-145/15.05.2008г. № РД-14-069/22.06.2010г.; № РД 14-30/09.05.2014г

Националната агенция за професионално образование и обучение на основание чл.42,т.2 от Закона за професионалното образование и обучение и решение с протокол № 01 /26.01.2005 г. на Управителния съвет, издаде лицензия № 200412231 за създаване на Център за професионално обучение, който функционира върху учебната и материална база на Колеж "София"

Българска асоциация на частните училища прие за пълноправен член ЧПК "София" на 05.07.2007г.