Частен
професионален колеж
"София"
/ЦПО
За нас  Обучение  Прием   Актуална информация  Структура  Контакт 

Специалност Организация и управление на хотелиерството

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МЕНИДЖМЪНТ- Фирмен мениджър

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО-Хотелиер

БИЗНЕСАДМИНИСТРАЦИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСКУРЗОВОДСКАТА ДЕЙНОСТ-Екскурзовод

КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ-Проектант

ФОТОГРАФ-фоторепортер-нова специалност

РЕПОРТЕР И ВОДЕЩ НА РАДИОПРЕДАВАНЕ

РЕПОРТЕР И ВОДЕЩ НА ТЕЛЕВИЗИОННО ПРЕДАВАНЕ

Специализирани курсове

Професия Хотелиер


УЧЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ИНТЕРЕСУВАЩИТЕ СЕ В КОЛЕЖА

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО
3.1. Ключови компетенции, формирани при обучението

3.1.1. Здравословно и безопасно упражняване на изучаваната професия и опазване на околната среда - да контролира познаването и използването на личните предпазни средства, да знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, да не допуска в работата си замърсяване на околната среда:

• да разпознава основните източници на риск в работната среда и да предприема съответните действия за отстраняването им;
• да разпознава основните източници на замърсявания в работната среда и да предприема съответните действия за отстраняването им;
• да разпознава опасностите от пожар и да взема противопожарни мерки;
• да оказва долекарска помощ;
• да оказва долекарска помощ;
• да организира поддържането на лична, производствена хигиена и хигиена на работното място;
• да контролира използването на материално-техническата база според правилата за безопасна работа;
• да инструктира и обучава персонала в правилното прилагане на процедурите по безопасна работа;
• да контролира прилагането на въведените процедури и предприема необходимите действия;
• да организира превантивни мерки за опазване на здравето на хората и защита на околната среда.

3.1.2. Комуникативни знания и умения:

• да познава външните и вътрешните фактори, влияещи върху бизнес поведението на организацията;
• да познава принципите на делово общуване;
• да оценява ролята на комуникациите при взимане на управленски решения;
• да познава методите на вербални и невербални комуникации при общуването;
• да притежава знания и умения за водене на преговори;
• да познава елементите на пъблик рилейшънс.

3.1.3. Икономически знания и умения:

• да познава и прилага системите на организация на труда, неговото стимулиране, планиране, отчитане и контрол;
• да е запознат с установените форми и срокове за водене на оперативната, статистическата и счетоводната дейност;
• да познава и прилага всички нормативни документи и методически материали по икономиката и организацията на труда в дейността.
• да оказва долекарска помощ;
• да оказва долекарска помощ;

3.1.4. Трудово-правни знания и умения:

• да познава и прилага правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;
• да разбира и осъществява договорните отношения между работодател и работник;
• да знае и прилага изискванията на нормативните документи от трудовото законодателство, отнасящи се до различните длъжности;
• да знае организацията и да разпределя работа в звената и бригадите.

3.1.5. Умения за работа в екип:

• да прилага индивидуални методи на работа с персонала;
• да съобразява взаимозаменяемост на персонала;
• да притежава ръководни и лидерски качества;
• да даде възможност на персонала "да израства на място" и да стимулира желанието им за повишаване на тяхната квалификация.

3.1.6. Психологически знания и умения:

• да познава социално-психологическите изисквания и прилага норми за ръководство;
• да познава социално-психологическите особености на обслужването и поведението на гостите;
• да познава социално-психологическите особености на персонала.

3.1.7. Знания и умения за информационна техника и технологии:

• да умее да работи с компютър;
• да умее да ползва програмни продукти;
• да може да събира, обработва и ползва информация.

3.1.8. Чуждоезикови знания и умения - да се справя със задачи на работното място:

• да осъществява комуникация на чужд език (минимум един чужд език);
• да умее да осъществява професионален контакт с гостите на чужд език;
• да стимулира повишаване на езиковата квалификация на персонала по чужд език;
• да се информира за новостите в туристическата индустрия и политика от специализирани издания и списания на чужд език;
• да осъществява контакти с подобни заведения в чужбина с цел обмяна на опит.

3.2. Базисни компетенции

• да прилага и контролира санитарно-хигиенните изисквания за работа в хотелиерството;
• да прилага уменията по чужд език на работното място;
• да прилага комуникативни умения по бизнес комуникации на чужд език;
• да прилага технологията на туристическото обслужване;
• да оперира с машини и съоръжения в хотелиерството;
• да познава икономиката и мениджмънта в хотелиерството;
• да познава правната уредба в туризма;
• да има познания по културология и делово общуване;
• да има познания по маркетинг и реклама.

3.3. Специфични компетенции

• да прилага изискванията и нормите за ръководство; да прилага системите на организация на труда; да води оперативна, статистическа и счетоводна дейност;
•да осъществява делови връзки с наши и чужди фирми и организации; да анализира тенденциите в развитието на международния туристически пазар;
• да знае стандарта на обслужване на различните работни места в хотела;
• да знае хигиенните изисквания в търговските стаи, общите помещения и офисите;
• да знае терминологията на туристическото обслужване;
• да знае технико-експлоатационната характеристика на всички машини и съоръжения в дейността;
• да знае всички организационни връзки и политиката на фирмата;
• да знае конюнктурата на международния туристически пазар и туристическата политика на страната.

4. Съдържание на обучението

4.1. Контролира познаването и използването на лични предпазни средства; Прилага основните правила за безопасна работа на работното място;Не допуска в работата си замърсяване на околната среда
4.2. Познава принципите на делово общуване; Прилага методите на Бизнес комуникации при общуването; Владее изкуство за водене на преговори; Прилага правилата на пъблик рилейшънс
4.3. Прилага системите на организация на труда, Работи по установените форми и срокове за водене на оперативна,статистическа и счетоводна дейност
4.4. Познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес; Разбира договорните отношения между работодател и работник
4.5. Умее да работи в екип
4.6. Прилага социално-психологически изисквания и норми за ръководство; Познава социално-психологическите особености на обслужването и поведението на гостите; Познава социално-психологическите особености на персонала
4.7. Умее да работи с компютър и да ползва прог рамни продукти .Събира, обработва, ползва и анализира информация
4.8. Осъществява професионален контакт с гостите на чужд език; Организира периодични специализирани курсове за повишаване на езиковата квалификация на персонала по чужд език
4.9. Прилага и контролира санитарно-хигиенните изисквания за работа съгласно действащите инструкции ISO88
4.10. Прилага комуникативни умения по бизнес комуникации на чужд език
4.11. Прилага технологията на туристическото обслужване
4.12. Оперира с машини и съоръжения в туристическата индустрия
4.13. Познава икономиката и мениджмънта в туристическата индустрия
4.14. Познава правната уредба в туризма
4.15. Прилага познания по културология и делово общуване
4.16. Прилага познания по маркетинг и реклама
4.17 Организира и ръководи: цялостния процес по за обслужване на гости
4.18. Контролира състоянието на стаите, на средствата за подслон за гости, общите помещения, служебните офиси и функционалните площи и текущото им поддържане
4.19 Контролира първичната счетоводна отчетност на рецепцията и отчетността на всички работни места
4.20. Участва при разпределението на работата в бригадите, звената и секторите
4.21. Организира и осигурява развитието на кадрите
4.22. Оценява обучението на персонала
4.23. Организира тренинг обучение с персонала
4.24. Инструктира персонала за мерки за сигурност и контрол ред


Завършилите специалността през последните години бързо заеха отговорни позиции в хотелиерството и ресторантьорството.